Rotationsstansning Top

Miljökrav

Miljökrav och andra krav för leverantörer

 

1. Miljökrav

Följande miljökrav gäller för leverantörer som levererar produkter och tjänster till AVT Industriteknik.

  • Leverantören ska som minimum följa gällande miljölagstiftning. Vi värdesätter miljöcertifiering enligt ISO14001 eller motsvarande.
  • Leverantören bör göra aktiva val för att i möjligaste mån välja de råvaror och produkter som ger minst miljöpåverkan.
  • Leverantören förväntas minska negativ miljöpåverkan genom att använda de mest miljövänliga metoderna av transporter, när det är möjligt.
  • Leverantören kommer att sträva efter och kontinuerligt utveckla en miljövänlig produktion och ett sinne för livscykeln.

2. Övriga krav

Följande miljökrav gäller för leverantörer som levererar produkter och tjänster till AVT Industriteknik.

  • Leverantören ska ha en skriftlig policy för mänskliga rättigheter.
  • Underleverantören åtar sig att utan begränsning skydda konfidentiell information från obehörigt röjande eller användning.
  • På begäran från AVT Inudstriteknik ska leverantören visa att kraven i detta dokument är uppfyllda.